Zásady ochrany osobních údajů a soubory cookies

1.1 Tyto zásady platí v případech, kdy jednáme jako správce údajů s ohledem na osobní údaje návštěvníků našich stránek a uživatelů služeb; jinými slovy, kde určujeme účel a prostředky zpracování těchto osobních údajů.
1.2 Požádáme vás o souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami těchto zásad při prvním navštívení našeho webu.
1.3 Naše webové stránky obsahují ovládací prvky ochrany osobních údajů, které ovlivňují způsob zpracování vašich osobních údajů. Použitím ovládacích prvků ochrany soukromí můžete určit, zda chcete skrýt svůj profil. Přístup k ovládacím prvkům ochrany soukromí naleznete ve svém profilu, jste-li registrovaný uživatel.
1.4 V těchto zásadách se “my”, “náš” a “provozovatel” vztahují na jméno správce údajů. Více informací o nás naleznete v části 13.

2. Naše detaily

2.1  Vlastník a provozovatel webu PlzeňskéKapely.cz: Josef Petřík, DiS.

2.2  Adresa: Polní 955, 337 01 Rokycany

2.4  Můžete nás kontaktovat:

(a) písemně na adrese uvedené výše;

(c) e-mailem na adrese info@plzenskekapely.cz 

3. Jak používáme vaše osobní údaje

3.1 V tomto oddíle 3 uvádíme:
(a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;
(b) v případě osobních údajů, které jsme od vás nezískali přímo, zdroj a konkrétní kategorie těchto údajů;
(c) účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje;
(d) právní základy zpracování.

3.2 Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb ("údaje o využití"). Údaje o využití mohou zahrnovat vaši adresu IP, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek, jakož i informace o načasování, frekvenci a modelu používání služby. Zdrojem údajů o použití je náš sledovací systém pro analýzu. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

3.3 Můžeme zpracovat data vašeho účtu ("údaje účtu"). Údaje účtu mohou obsahovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Zdrojem údajů o účtu je výstup z registračního formuláře, který vyplňujete vy osobně. Údaje o účtu mohou být zpracovány za účelem provozování našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo přijetím kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

3.4 Můžeme zpracovávat vaše údaje obsažené ve vašem osobním profilu na našich webových stránkách ("údaje profilu"). Údaje profilu mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilové obrázky, zájmy a koníčky a další údaje, které dobrovolně do profilu vyplníte. Údaje o profilech mohou být zpracovány za účelem umožnění a sledování používání našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutím kroků na Vaši žádost o uzavření smlouvy takové smlouvy.

3.5 Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jsou poskytovány v průběhu používání našich služeb ("údaje služby"). Údaje služby mohou obsahovat fotografie, popis a cenu zboží prodávaného v bazaru, bydliště, jméno, telefon a emailovou adresu, popisné informace o vašem podnikání jako je název vaší firmy, obor podnikání, kontakty subjektu a případně adresa. Zdroj dat o službách jste vy osobně, prostřednictvím formulářů na webu v rozhraní pro registrované uživatele. Údaje o službách mohou být zpracovávány za účelem provozování našich webových stránek, poskytováním našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo přijetím kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

3.6 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejníte pro zveřejnění na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich služeb ("údaje publikace"). Údaje o publikaci mohou být zpracovány za účelem umožnění takového zveřejnění a správy našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo přijetím kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

3.7 Můžeme zpracovávat informace obsažené v každém dotazu, který nám předkládáte, pokud jde o zboží a / nebo služby ("dotazovací údaje"). Údaje o dotazu mohou být zpracovány za účelem nabízení, uvádění na trh a prodeje příslušného zboží a / nebo služeb. Právním základem je plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutím kroků na Vaši žádost o uzavření smlouvy takové smlouvy.

3.8 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a služeb, které uzavřete s námi a / nebo prostřednictvím našich webových stránek ("údaje o transakcích"). Údaje o transakcích mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, platební údaje a podrobnosti transakce. Údaje o transakcích mohou být zpracovány za účelem dodání zakoupeného zboží a služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích. Právním základem tohoto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy a našich oprávněných zájmů, konkrétně o náš zájem o správnou správu našich webových stránek a podnikání.

3.9 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem odběru e-mailových upozornění a / nebo informačních bulletinů ("oznámení"). Oznamovací údaje mohou být zpracovávány za účelem zaslání příslušných oznámení a / nebo zpravodaje. Právním základem pro toto zpracování je souhlas.

3.10  Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zasíláte, nebo které s ní souvisejí ("korespondenční data"). Korespondenční data mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata spojená s komunikacemi pomocí formulářů pro kontakt na webových stránkách. Korespondenční údaje mohou být zpracovány za účelem komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a sice řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli.

3.11  Veškeré vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách můžeme zpracovat, je-li to nezbytné pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků, ať již v soudním řízení nebo v správním nebo mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to ochrana a uplatňování našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv ostatních.

3.12  Můžeme zpracovat všechny vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, pokud je to nezbytné pro účely získání nebo udržení pojištění, řízení rizik nebo získání odborné rady. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná ochrana našeho podnikání před riziky.

3.14  Vedle konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v této části 3, můžeme zpracovat i jakékoli vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo abychom chránili naše životně důležité zájmy nebo životní zájmy jiné fyzické osoby.

3.15  Prosíme, neposkytujte nám osobní údaje jiné osoby, pokud o to nepožádáme.

4. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

4.1 Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit našim pojistitelům a / nebo odborným poradcům, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely získání nebo zachování pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo založení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ať již v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.

4.2 Finanční transakce týkající se našich webových stránek a služeb mohou být zpracovány našimi poskytovateli platebních služeb, [identifikovat PSP]. Informace o transakcích sdílíme s našimi poskytovateli platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování vašich plateb, vrácení těchto plateb a řešení stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a náhrad. Informace o zásadách a postupech ochrany osobních údajů poskytovatelů platebních služeb naleznete v adresách [URL].[WU1]

4.3 Vaše údaje o dotazu můžeme na základě vašeho dodatečného výslovného souhlasu, o který vás vždy dodatečně požádáme, zpřístupnit jednomu nebo více vybraným dodavatelům zboží a služeb třetích stran uvedených na našich webových stránkách s cílem umožnit jim, aby vás kontaktovali, aby vám mohli nabídnout, prodat a prodávat relevantní zboží a / nebo služby. Každá taková třetí strana bude jednat jako správce údajů ve vztahu k dotazovaným údajům, které nám k němu dodáváte; a po kontaktu s vámi vám každá taková třetí strana poskytne kopii vlastních zásad ochrany osobních údajů, které budou upravovat používání těchto osobních údajů třetími stranami. Právním základem pro toto zpracování souhlas.

4.4 Kromě konkrétních případů zveřejnění osobních údajů uvedených v tomto oddíle 4 můžeme osobní údaje zveřejnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo zásadních zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit, pokud je takové zpřístupnění nezbytné k vytvoření, výkonu nebo obhajobě právních nároků, ať již v soudním řízení nebo v administrativním nebo mimosoudním řízení.

5. Mezinárodní převody vašich osobních údajů

5.1 V tomto oddíle 5 poskytujeme informace o okolnostech, za kterých mohou být vaše osobní údaje převedeny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

5.2 Hostovací zařízení pro naše webové stránky se nacházejí v České Republice.

5.3 Berete na vědomí, že osobní údaje, které předkládáte k publikaci prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými uživateli.

6. Uchovávání a mazání osobních údajů

6.1 Tento oddíl 6 stanoví zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit, že dodržujeme naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a vymazávání osobních údajů.

6.2 Osobní údaje, které zpracováváme k jakémukoli účelu nebo účelům, nebudou uchovávány delší dobu, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.

6.3 Vaše osobní údaje si uchováváme následovně:

(a) Kategorie osobních údajů získaných při procesu registrace a dalších údajů, které vložíte na web skrze svůj profil budou uchovávány po dobu nejvýše 60 dní od data smazání profilu v podobě neaktivní zálohy celého webu, která se pravidelně automaticky vytváří na hostovacím zařízení našeho webu.

(b) Kategorie údajů služeb, tedy údajů, které na web vložíte prostřednictvím formulářů určených k využití služeb na webu, budou uchovávány po dobu nejvýše 60 dní od data vymazání služby (inzerátu, pracovní nabídky, vaší nabídky služeb) v podobě neaktivní zálohy celého webu, která se pravidelně automaticky vytváří na hostovacím zařízení našeho webu.

(c) Kategorie osobních údajů získaných s vaším souhlasem pro zasílání obchodních a marketingových sdělení a bulletinů budou uchovávány po dobu maximálně 10 let, nebo do doby, kdy požádáte o jejich smazání podle práva být zapomenut.

6.4 V některých případech není možné předem určit dobu, po kterou budou vaše osobní údaje uchovány. V takových případech určíme dobu uchovávání na základě následujících kritérií:

(a) Doba uchovávání údajů vložených během registrace, či později do vašeho profilu a údajů společných s využitím našich služeb bude trvat do konce platnosti uložení záloh webu na serveru, tj. maximálně 60 dní od data smazání vašeho profilu.

6.5 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 6 můžeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou jsme povinni, nebo pro ochranu vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby

7.    Pozměňovací návrhy

7.1 Tyto podmínky můžeme aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

7.2 Měli byste tuto stránku příležitostně kontrolovat, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto podmínek.

7.3 Můžeme vás upozornit na změny těchto zásad e-mailem nebo prostřednictvím soukromého systému zasílání zpráv na našich webových stránkách.

8.    Vaše práva

8.1 V tomto oddílu 8 shrnujeme práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů o úplném vysvětlení těchto práv.

8.2 Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů jsou:

(a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu, respektive doplnění;

c) právo na výmaz;

d) právo na omezení zpracování;

e) právo na přenositelnost údajů;

f)   právo vznést námitku;

g) právo odvolat souhlas.

8.3 Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a na přístup k vašim osobním údajům spolu s dalšími určitými informacemi uvedenými v článku č. 15 Evropském nažízení 2016/679. Tyto dodatečné informace obsahují podrobnosti o účelu zpracování, kategoriích dotyčných osobních údajů a příjemců osobních údajů. Poskytování práv a svobod ostatních není ovlivněno, poskytneme vám kopii pouze vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou podléhat přiměřenému poplatku. Ke svým osobním údajům získáte přístup ve svém profilu po přihlášení na naše webové stránky.

8.4 Máte právo na opravu a doplnění nepřesných údajů, která o vás máme.

8.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Mezi tyto okolnosti patří: osobní údaje již nejsou nezbytné k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány; odvolání souhlasu se zpracováním na základě souhlasu; námitka proti zpracování podle určitých pravidel příslušného zákona o ochraně údajů; zpracování je pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly protiprávně zpracovány. Existují však vyloučení práva na vymazání. Obecná vyloučení zahrnuje případy, kdy je zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informací; pro splnění zákonné povinnosti; nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

8.6 Za určitých okolností máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: zpochybnění přesnosti osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; již nepotřebujeme osobní údaje pro účely našeho zpracování, ale vyžadujete osobní údaje k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků; a máte námitky proti zpracování, až do ověření této námitky. Pokud je zpracování na tomto základě omezeno, můžeme i nadále ukládat vaše osobní údaje. Použijeme je pouze jinak: s vaším souhlasem; pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

8.7 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž je právním základem pro zpracování, že zpracování je nezbytné pro: plnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakéhokoli veřejného orgánu, který nám byl svěřen; nebo účely legitimních zájmů nás nebo třetí strany. Pokud učiníte takovou námitku, přestaneme zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování je pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků.

8.8 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovouto námitku učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.

8.9 Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných z důvodů veřejného zájmu.

8.10  Pokud právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:

(a) souhlas; nebo

(b) že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy které jste součástí (Podmínky používání webu), nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy, a takové zpracování probíhá automatizovaně, máte právo obdržet vaše osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí, pokud by to mělo nepříznivý dopad na práva a svobody druhých.

8.11  Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu údajů, máte zákonné právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU vašeho pobytu, pracoviště nebo místa údajného porušení předpisů.

8.12  Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování v době před odstoupením.

8.13  V souvislosti s vašimi osobními údaji na základě písemného oznámení můžete kromě ostatních metod uvedených v tomto oddíle 8 uplatnit vaše práva.

9. O cookies

9.1 Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem. Identifikátor se potom odesílá zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

9.2 Soubory cookie mohou být buď “trvalé” soubory cookie nebo “relační” soubory cookie: trvalý soubor cookie bude ukládán webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data expirace, pokud nebude uživateli smazán před datem vypršení platnosti; cookie relace na druhé straně vyprší na konci relace uživatele, když je webový prohlížeč uzavřen.

9.3 Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní informace, které u nás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z těchto souborů.

10. Cookies které používáme

10.1  Cookies používáme pro následující účely:

(a) ověření – používáme soubory cookie k vaší identifikaci při návštěvě našich webových stránek a při navigaci na našich webových stránkách;

(b) stav – používáme soubory cookie, které nám pomohou zjistit, zda jste přihlášeni na naši webovou stránku;

(c) bezpečnost – používáme soubory cookie jako součást bezpečnostních opatření používaných k ochraně uživatelských účtů, včetně zabránění podvodnému použití přihlašovacích údajů a obecně tak chráníme naše webové stránky a služby;

(d) reklama – používáme soubory cookie, které nám pomáhají zobrazovat reklamy, které budou pro vás relevantní;

(e) analýza – používáme soubory cookie, které nám pomohou analyzovat využití a výkon našich webových stránek a služeb;

11. Cookies používané našimi poskytovateli služeb

11.1  Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto cookies mohou být uloženy v počítači při návštěvě našeho webu.

11.2  Pomocí služby Google Analytics analyzujeme využití našich webových stránek. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookies. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

12. Správa cookies

12.1  Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a odstranění souborů cookie. Metody k tomu se liší prohlížeč od prohlížeče a verzi od verze. Aktuální informace o blokování a mazání souborů cookies můžete získat pomocí těchto odkazů:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2  Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

12.3  Pokud blokujete soubory cookie, nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.

 

© 2014-2021 panJosef.cz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram